Algemene Voorwaarden Holistische behandelingen en Counselling

Artikel 1. Definities

 1. Therapeut: In de praktijk by Stefan; praktijk houdende te 7323LV Apeldoorn aan de Schopenhauerstraat 121.
 2. Cliënt: de natuurlijke persoon, die om een of meerdere Diensten van de Therapeut verzoekt c.q. de natuurlijke persoon aan wie de Therapeut diensten verleent;
 3. Dienst: het verrichten van Holistische en Counselling (be)handelingen door de Therapeut.
 4. Praktijk: de (mobiele) behandelruimte van de Therapeut, inclusief de wachtkamer, balie of andere ruimtes waar de Cliënt gebruik van maakt bij het afnemen van een Dienst van de Therapeut;
 5. Vertegenwoordiger: de persoon of personen die de Cliënt vertegenwoordigt of vertegenwoordigen.
 6. Prijsopgave: de tarieven horende bij de beschikbare behandelingen ter uitvoering van de Dienst door de Therapeut;
 7. Annulering: afzeggen van een reeds gemaakte afspraak met de Therapeut voor de uitvoering van een Dienst door de Therapeut;
 8. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 9. Algemene voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, welke gelden tussen enerzijds de Therapeut en anderzijds de Cliënt.

  

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Dienst alsmede op de uitvoering en afhandeling van de Dienst door de Therapeut.
 2. Voordat de overeenkomst tot het verlenen van de Dienst door de NGS-masseur wordt gesloten met de Cliënt, wordt de tekst van de Algemene Voorwaarden door de Therapeut schriftelijk beschikbaar gesteld aan de Cliënt.
 3. De Cliënt gaat met de Algemene Voorwaarden akkoord voor aanvang van de eerste Dienst. Indien de Algemene Voorwaarden worden gewijzigd worden de gewijzigde Algemene Voorwaarden wederom aan de Cliënt ter hand gesteld voor de eerste Dienst na wijziging van de Algemene Voorwaarden.
 4. Op verzoek van de Cliënt zal de Therapeut de Algemene Voorwaarden toelichten.

 

Artikel 3. Afwijking van de Algemene Voorwaarden

 1. Tussen de Cliënt en de Therapeut kan afgeweken worden van hetgeen opgenomen in de Algemene Voorwaarden, indien de afwijking niet ten nadele van de Cliënt komt en de afwijking schriftelijk is bevestigd.
 2. Een afwijking van de Algemene Voorwaarden geldt voor de toekomst en heeft geen terugwerkende kracht.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen de Therapeut en de Cliënt komt tot stand op het moment dat een Dienst van de Therapeut door de Cliënt wordt ingepland of op het moment dat de Therapeut in reactie op een verzoek van de Client een Dienst aanvaard en inplant.
 2. De overeenkomst tussen partijen strekt rechtstreeks tot het verrichten van de Dienst bestaande uit (be)handelingen ten aanzien van de Cliënt.
 3. De overeenkomst met de Therapeut tot het verlenen van een of meerdere Diensten kan worden aangegaan door:
  – de Cliënt zelf indien deze de leeftijd van 16 jaar al heeft bereikt en niet wilsonbekwaam is;
  – zowel de Cliënt als diens ouders of voogd, indien de Cliënt tussen de 12 en 16 jaar is;
  – de ouders of de voogd van de Cliënt, indien deze de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt;
  – een vertegenwoordiger van de Cliënt, zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel, indien de Cliënt wilsonbekwaam dient te worden beschouwd (Client kan niet in staat worden geacht tot een redelijke waardering van hun belangen ter zake van een beslissing of situatie die aan de orde is).
 4. De overeenkomst tot het verlenen van een of meerdere Diensten door de Therapeut kan worden aangegaan met een vertegenwoordiger van de Cliënt. De vertegenwoordiger treedt namens de wilsonbekwame Cliënte op en zal de belangen van de Cliënt behartigen. Als vertegenwoordiger kunnen in rangorde optreden:
  – een door de rechter benoemde curator of mentor;
  – een schriftelijk door de Cliënt gemachtigde;
  – de echtgenoot, geregistreerd partner of ander levensgezel;
  – een ouder, kind, broer, zus, grootouder of kleinkind van Cliënt.

 

Artikel 5. Verplichtingen Therapeut

 1. met betrekking tot verstrekking van informatie
 1. De Therapeut licht de Cliënt op duidelijke wijze in, die past bij zijn bevattingsvermogen, en overlegt tijdig met de Cliënt over het voorgenomen onderzoek en de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent de behandeling en de gezondheidstoestand van de Cliënt. De Therapeut licht een Cliënt die de leeftijd van twaalf jaren nog niet heeft bereikt op zodanige wijze in als past bij zijn bevattingsvermogen.
 2. De informatieverplichting wordt ingevuld aan de hand van de volgende omstandigheden:
  – de aard en het doel van de behandeling die hij noodzakelijk acht en van de uit te voeren verrichtingen;
  – de te verwachten gevolgen en risico’s daarvan voor de gezondheid van de Cliënt;
  – andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen;
  – de staat van en de vooruitzichten met betrekking tot diens gezondheid voor wat betreft het terrein van de behandeling.
  – de termijn waarop de mogelijke methoden behandelingen kunnen worden uitgevoerd en de verwachte tijdsduur ervan.
 3. De Therapeut verschaft in ieder geval informatie over het volgende:
  – de gegevens (naam en functie) van de Therapeut;
  – de te verlenen behandeling;
  – de gehanteerde tarieven;
  – de eigen verantwoordelijkheid van de Cliënt om vooraf na te gaan in hoeverre de kosten van een behandeling door de Therapeut krachtens een verzekering worden vergoed;
  – openingstijden en bereikbaarheid;
  – deze algemene voorwaarden en de door de Therapeut gehanteerde betalingsvoorwaarden;
  – de klachtenprocedure;
 4. De Therapeut informeert de Cliënt indien zich wijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van de in lid 2 en 3 van dit artikel bedoelde gegevens.
 5. De Therapeut verleent op verzoek van de Cliënt schriftelijk of elektronisch de informatie over lid 2 en 3 van dit artikel.
 1. de professionele standaard van de Therapeut
 1. De Therapeut handelt in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de geldende professionele standaard en kwaliteitseisen van het beroep en overige relevante wetgeving welke op hem van toepassing is, zoals de AVG. Onder de professionele standaard van het beroep Therapeut vallen behandelingen
  – die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is, tijdig wordt verleend, en is afgestemd op de reële behoefte van de Cliënt,
  – waarbij de rechten van de Cliënt zorgvuldig in acht worden genomen en de Cliënt ook overigens met respect wordt behandeld.
 2. De professionele standaard van de Therapeut houdt in een oordeel van hetgeen in de gegeven omstandigheden als juist en correct handelen wordt gezien door andere beroepsbeoefenaren.

III. met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens

 1. Bij de uitvoering van zijn taken zal de Therapeut zich houden aan de verplichtingen uit hoofde van verwerking van persoonsgegevens, in het bijzonder de verwerking van medische persoonsgegevens.

Artikel 6. Verplichtingen van de Cliënt

 1. De Cliënt is verplicht alle relevante inlichtingen te verstrekken voor aanvang van de overeenkomst met de Therapeut en uiterlijk voor de uitvoering van de eerste Dienst door de Therapeut.
 2. De Cliënt verschaft tevens alle medewerking aan de Therapeut, die redelijkerwijs voor een goede uitvoering van de Dienst noodzakelijk is.
 3. De Cliënt informeert de Therapeut tertston ook over nieuwe relevante omstandigheden, zoals:
  – wijzigingen in de gezondheidssituatie van de Cliënt;
  – het gebruik van geneesmiddelen inclusief het stoppen met dit gebruik;
  – wijzigingen in de vertegenwoordiging van Cliënt;
  – de eventuele toepasselijkheid van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.
 4. De Cliënt dient de financiële afspraken met de Therapeut ten allen tijde stipt na te komen.

Artikel 7. Bescherming van de persoonsgegevens van de Cliënt

 1. De Therapeut neemt de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen voor een adequate bescherming van de persoonsgegevens van de Cliënt.
 2. De Therapeut houdt een dossier bij omtrent de uitvoering van de Dienst, waarin zijn opgenomen de relevante persoonsgegevens, relevantie medische gegevens, de persoonsgegevens van de ouders ( indien van toepassing), een eventuele curator, mentor, voogd of vertegenwoordiger van de Cliënt.
 3. In het dossier houdt de Therapeut aantekening van de gegevens omtrent de gezondheid van de Cliënt en de Dienst aanzien uitgevoerde verrichtingen en neemt andere gegevens daarin op, een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening aan de Cliënt noodzakelijk is.
 4. De Therapeut bewaart het dossier van de Cliënt gedurende twintig jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden, of langer als dit redelijkerwijs uit goede zorg voortvloeit.
 5. De Therapeut vernietigt de persoonsgegevens uit het dossier in de volgende gevallen:
  – de informatie is niet of niet meer relevant voor de uitvoering van de Dienst van door de Therapeut, tenzij er sprake is van een wettelijke bewaartermijn die nog niet verstreken is;
  – na het verstrijken van 20 jaar na het kalenderjaar, waarin de laatste Dienst is uitgevoerd;
  – indien de Therapeut daartoe door een rechter wordt verplicht middels een in kracht van gewijsde gegane vonnis.
 6. De Therapeut beschikt over een privacyverklaring. Deze privacyverklaring is raadpleegbaar op de website van de Therapeut.
 7. In de privacyverklaring van de Therapeut is opgenomen onder andere:
  – de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Cliënt;
  – dat de verwerking conform de AVG en binnen de EER plaatsvindt;
  – dat er verwerkersovereenkomsten zijn gesloten met partijen, die de persoonsgegevens namens de Therapeut verwerken;
  – op welke wijze de Cliënt gebruik kan maken van zijn rechten van betrokkenen uit de AVG zoals het recht op inzage, het recht op correctie, het recht op beperking van de verwerking, het recht om vergeten te worden, het recht op dataportabiliteit kunnen worden uitgeoefend op de wijzen zoals door de Therapeut in zijn privacyverklaring is opgenomen.
  – de gegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens, indien de Cliënt een klacht over de verwerking van de persoonsgegevens wilt indienen.

 

Artikel 8. Opzeggen, opschorten of weigeren Dienst door de Therapeut

 1. De Therapeut kan, met gewichtige redenen, de overeenkomst tot het verrichten van de Dienst opzeggen.
 2. Gewichtige redenen zijn aanwezig indien de relatie tussen Therapeut en de Cliënt onhoudbaar is geworden waardoor van de Therapeut in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de overeenkomst wordt voortgezet. Onder deze redenen wordt in ieder geval verstaan:
  – de aard en/of omvang van de hulpvraag wijzigt wezenlijk en gaat de expertise of de mogelijkheden van de Therapeut te buiten;
  – de Cliënt vertoont onheus of agressief gedrag;
  – de Therapeut heeft een ernstig conflict met de Cliënt en/of de Cliënt wil niet meewerken aan de behandeling;
  – de Cliënt weigert de rekening te betalen;
  – de Therapeut heeft een aanzienlijk belang bij het beëindigen van de overeenkomst.
 3. De Therapeut zal bij opzegging naar zijn vermogen behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatief voor de Cliënt.
 4. De Therapeut is gerechtigd gemotiveerd op inhoudelijke gronden het uitvoeren van de Dienst te weigeren.
 5. De Therapeut is bij een betalingsachterstand gerechtigd om verdere dienstverlening aan de Cliënt op te schorten.

Artikel 9. Beëindiging van de overeenkomst door de Cliënt

 1. De Cliënt is vrij om de overeenkomst per direct op te zeggen.
 2. De overeenkomst eindigt van rechtswege door de dood van de Cliënt.

 Artikel 10. Afspraken en Annulering

 1. Ingeplande afspraken voor de uitvoering van een of meerdere Diensten staan in beginsel vast.
 2. Na het plannen van een afspraak ontvangt de Cliënt een bevestiging van de afspraak alsmede de huisregels van de Therapeut, die mede van toepassing zijn bij de komst van de Cliënt naar de praktijk. De Client zal zich ten allen tijden tevens houden aan de huisregels van de praktijk van de Therapeut.
 3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan door de Cliënt de afspraak geannuleerd worden en zijn daar afhankelijk van het tijdstip van annulering kosten aan verbonden. De kosten bedragen binnen 24 uur voor de geplande afspraak: 100% van de Dienst.
 4. Annuleringen dienen worden geaccepteerd als annulering indien deze per mail of per telefoon aan de Therapeut of aan de praktijk zijn doorgegeven, Ten aanzien van de kosten is het tijdstip van ontvangst van de annulering door de Therapeut of diens praktijk doorslaggevend.

 

Artikel 11. Betaling van de Dienst

 1. De prijs van de Dienst luidt steeds in Euro’s en is inclusief btw en overige kosten.
 2. De Dienst dient in Euro’s te worden voldaan; Dit kan middels een contante betaling of middels pinbetaling of betaalopdracht op de door de Therapeut opgegeven bankrekening zonder enige korting of verrekening.
 3. Betaling van de Dienst dient conform de betalingsvoorwaarden van de Therapeut plaats te vinden. Deze betalingsvoorwaarden kunnen zijn:
  – Betaling na afloop voor de gehele Dienst of de Diensten;
  – Betaling geheel of deels middels een door de Therapeut erkende waardebon of voucher, waarbij de gehele Dienst uiterlijk op de dag na uitvoering van de laatste Dienst moet zijn voldaan.
 4. De Therapeut is gerechtigd de uitvoering van zijn Dienst te staken en gestaakt te houden totdat de Cliënt zijn betalingsverplichtingen heeft hervat c.q. heeft voldaan.

  

Artikel 12. Ingebrekestelling, wettelijk rente en buitengerechtelijke incassokosten

 1. De Cliënt, die niet of niet geheel aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is van rechtswege in gebreke en verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.
 2. Vanaf het moment van verstrijken van de betalingstermijn is de Cliënt de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten aan de Therapeut verschuldigd.
 3. Indien de Cliënt, ondanks daartoe te zijn aangemaand, niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen of daarvoor een redelijke betalingsregeling treft is de Therapeut gerechtigd een procedure te starten bij de kantonrechter. In deze procedure zal de Therapeut de rechter verzoeken om de Cliënt te veroordelen tot betaling van de hoofdsom, de wettelijke rente, de buitengerechtelijke incassokosten, de deurwaarderskosten, het griffierecht, de kosten rechtsbijstand alsmede alle andere door de Therapeut gemaakte kosten ter verkrijging van betaling van de door hem uitgevoerde Dienst.

 

Artikel 13. Overmacht

Indien de Therapeut zijn verplichtingen uit de overeenkomst tot verlening van een of meerdere Diensten niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van buiten komende oorzaken en omstandigheden, voorzien of niet voorzien, die redelijkerwijs niet aan de Therapeut kunnen worden toegerekend, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de Therapeut alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Stakingen, overheidsmaatregelen, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming onder meer door arbeidsongeschiktheid of overlijden van de persoon die de Dienst uitvoert en een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten worden onder overmacht begrepen.

 
Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de Therapeut, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Therapeut beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Therapeut in de laatste maand van de Client voor zijn werkzaamheden in de betreffende overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De Therapeut is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de Therapeut is uitgegaan van door of vanwege de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Therapeut is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de Cliënt, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door Therapeut.
 4. De Therapeut heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de Cliënt ongedaan te maken.

 

Artikel 15 Rechts- en forumkeuze

 1. Geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse recht.
 2. Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtsbank in de plaats waar de Therapeut is gevestigd, tenzij een andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen gelden.

  Apeldoorn, 19 oktober 2023

blog
Bloemen